BUD-KAN INVEST Sp. z o.o.
00-613 Warszawa , ul. Chałubińskiego 8

Strona główna

BUD-KAN INVEST Sp. z o.o. jest dynamiczną i bardzo szybko rozwijającą się firmą. Posiada wystarczające doświadczenie i odpowiedni potencjał, aby zaproponować Państwu swoje usługi.                 
Specjalizujemy się w pełnym wykonawstwie wszelkich inwestycji budowlanych i hydrotechnicznych, sieci i instalacji sanitarnych, począwszy od fazy projektowej, aż do końcowego odbioru.
Realizujemy pełne nadzory branżowe na inwestycjami. Występujemy w roli Inwestora zastępczego.
Wykonujemy kosztorysy wstępne,inwestorskie na wykonawstwo robót inzynieryjno-budowlanych w oparciu o aktualne stawki SEKOCENBUD ( korzystamy z programu NORMA )
   
Posiadamy własną pracownię projektową w branży sanitarnej i elektrycznej wykonującą projekty techniczne:

      
  •  sieci zewnętrznych ciepłowniczych, kanalizacyjnych i wodociągowych
       •  instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, kanalizacji, ciepłej i zimnej wody, węzłów cieplnych, kotłowni
       •  instalacji elektrycznych EIB, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Prowadzimy wykonawstwo:
 • sieci ciepłowniczych , węzłów cieplnych oraz kotłowni, 
 • instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, kanalizacji, ciepłej i zimnej wody,
 • sieci wodociągowych i przyłączy,
 • kanalizacji sanitarnej , deszczowej  wraz z przyłączami,
 • pompowni wód deszczowych i kanalizacji sanitarnej,
 • sieci drenażowych wraz z pompowniami,
 • budowa urządzeń technologicznych dla potrzeb ochrony środowiska (zbiorniki bezodpływowe, separatory substancji ropopochodnych i tłuszczów, oczyszczalnie scieków)
 • roboty ziemne,
Wykonujemy kompleksowo wszystkie instalacje elektryczne ( wewnętrzne w budynkach i zewnętrzne - sieci i przyłącza) w zakresie:

       •    Instalacji EIB,
      •    Oświetlenie wewnętrznego i zewnętrznego, w tym oświetlenia przeszkodowego opartego na technologii LED,
      •    Oświetlenia elewacji budynków (architektonicznego)
      •    Modernizacji i przebudowy instalacji
      •    Instalacji komputerowych, telefonicznych, alarmowych i p. poż.
      •    Instalacje zasilające zewnętrzne i wewnętrzne.

Wykonujemy specjalistyczne prace podwodne takie jak:
 •  inwentaryzacje budowli hydrotechnicznych
 •  dokumentacje fotograficzne budowli hydrotechnicznych i obiektów pływających
 •  poszukiwanie i wydobywanie zatopionych przedmiotów , wraków ,przeszkód itp.
 •  spawanie i cięcie konstrukcji stalowych
 •  betonowanie podwodne
 •  uszczelnianie ścian , umacnianie dna
 •  inspekcje i oczyszczanie dna zbiorników , kanałów
 •  układanie kabli i rurociągów
 •  naprawy uszkodzonych elementów budowli hydrotechnicznych.

 
Z NAMI ZBUDUJESZ WSZYSTKO